LOGO,防护罩,车床防护罩,铣床防护罩,钻床防护罩,安全防护罩、
手执式安全检测尺

神级捉鬼系统云从龙 www.gyivr.club

EHS 手执式安全检测尺

带开口的障碍防护装置参考指南

用户接受正确使用此工具的风险和责任,包括使用应用于适用标准的部分。LHS不对与不当使用有关的伤害或损害承担责任。

根据平杆方向图,该工具完全伸出并完全插入防护开口。 

安全距离比例                   

用于手指和手部?;?/span>               

已知间隙尺寸(mm)与距离危险(mm

检查最低安全性

距离危险的距离

达到最大值

允许的屏障开口

不得用于设计安全系统

安全停止距离(mm)                                                                                                                                          


 

方向

符合或超过以下适用范围

已知间隙尺寸(mm)距离危险(mm

北美的标准

ANSI B11

ANSI/PMMI B155.1

ANSI/RIA R15.06

OSHA 1910.217

SEMI S2

CSA Z142

CSA Z143

CSA Z144                                                                                                                                                         


 

安全停止距离(in

 

国际Gotcha

用于手指和手部的常规?;?

开放者3年

根据ISO 13857标准

已知间隙尺寸(mm距离危险(mm

不推荐超过100毫米的开口

安全停止距离mm)                                                                                                                                         


 

安全距离比例

符合或超过以下内容

适用标准

ISO 13857

ANSI B65-1

ANSI / SPI B151

NR 12

安全停止距离mm)                                                                                                                                         微信二维码,安全产品,安全开关,拉绳开关,防爆拉绳开关、 神级捉鬼系统云从龙